AKTUALNOŚCI

o nas

galeria

projekty

zasady udzielania dotacji

dokumenty

kontakt

 

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”

 

03.03.2016

 

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”

Szczegóły: Zasady udzielania dotacji

 

Ogłoszenie wyników VI edycji konkursu Fundusz dla Przyrody

 

 

08.04.2016

 

 

Na konkurs wpłynęło 17 bardzo ciekawych wniosków, z których w wyniku oceny przeprowadzonej przez Kapitułę Funduszu dla Przyrody wytypowano do finansowania 8 projektów.

 

czytaj dalej >>>

Lista Wniosków złożonych w ramach VI edycji konkursu „Fundusz dla Przyrody”

 

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”

 

16.01.2015

 

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”.

Szczegóły: Zasady udzielania dotacji

 

Ogłoszenie wyników!

 

28.02.2015

 

Kolejny rok działalności „Funduszu dla Przyrody” zaowocował złożeniem wniosków o dofinansowanie przez bardzo różnorodne instytucje.

 

czytaj dalej >>>

Lista Wniosków złożonych w ramach V edycji konkursu „Fundusz dla Przyrody”

 

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu grantowego “Fundusz dla Przyrody”

 

22.10.2013

 

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”.

 

Szczegóły: Zasady udzielania dotacji

 

Ogłoszenie wyników!

 

14.12.2013

 

Kolejny rok działalności „Funduszu dla Przyrody” zaowocował złożeniem wniosków o dofinansowanie przez bardzo różnorodne instytucje.

 

czytaj dalej >>>

 

 

Lista Wniosków złożonych w ramach IV edycji konkursu „Fundusz dla Przyrody”

Archiwum >>

Fundusz dla Przyrody jest jedną z pierwszych w Polsce inicjatyw podjętych wspólnie przez organizację społeczną i firmę w celu dystrybucji środków na rzecz projektów z zakresu ochrony przyrody. Fundusz dla Przyrody powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “pro Natura” dzięki finansowemu zaangażowaniu Grupy Energa. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju. Dzięki niemu wsparcie otrzymują działania, które przyczyniają się do ochrony polskiej przyrody poprzez zachowanie konkretnych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

 

www.energa.pl

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce (obok PGE, Tauron i Enea), z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Charakteryzuje się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej spośród głównych grup energetycznych działających na polskim rynku. Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, czterech farmach wiatrowych, w instalacjach spalających biomasę oraz w elektrowni fotowoltaicznej.

 

Fundacja  przyrodnicza "pro Natura"

www.dolinalachy.pl

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura” (www.dolinalachy.pl) to organizacja, która zajmuje się czynną ochroną przyrody. Jej celem jest zrównoważony rozwój uwzględniający zasady wynikające z ochrony środowiska i przyrody, nauki i techniki, edukacji, oświaty i wychowania, dobroczynności, kultury, sztuki. Swoje działania skupia głównie w Dolinie Lachy, gdzie zarządza społecznymi rezerwatami przyrody. Uczestniczy w badaniach i wspieraniu wszelkich inicjatyw pomagających dzikiej przyrodzie. Obecnie jest operatorem Funduszu dla Przyrody.

 

Projekty

Na konkurs wpłynęło 17 bardzo ciekawych wniosków, z których w wyniku oceny przeprowadzonej przez Kapitułę Funduszu dla Przyrody wytypowano do finansowania 8 projektów:

08.04.2016

 

 

1. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych "KULING" - Bezpieczne miejsca lęgowe dla sóweczki i włochatki na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (kwota dofinansowania 5656 zł)

 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Ochrona czynna cennych gatunków roślin muraw kserotermicznych w dolinie Noteci (kwota dofinansowania 5500 zł)

 

3. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze - Ochrona muraw kserotermicznych Góry Gipsowej przed ekspansją barszczu Sosnowskiego (kwota dofinansowania 4800 zł)

 

4. Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody - Zwiększenie dostępności miejsc gniazdowych dla pluszcza Cinclus cinclus w Sudetach - na obszarze Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego (kwota dofinansowania 2048 zł)

 

5. Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian" - Czynna ochrona kulika wielkiego w Dolinie Dolnego Bugu (kwota dofinansowania 5896 zł)

 

6. Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Skierniewicach - Ochrona czynna gniewosza plamistego na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (kwota dofinansowania 3000 zł)

 

7. Fundacja im. Zofii Kossak - Ochrona podkowców małych w starej gorzelni w Górkach Wielkich (kwota dofinansowania 5300 zł)

 

8. Fundacja Edusilesia - Ochrona populacji mopka w Lęgach Odrzańskich (kwota dofinansowania 2800 zł)

 

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy finalistom.

 

 

 

Zasady udzielania dotacji celowej w 2016r.:

 

 

1. Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. W 2016 roku preferowane będą projekty skupiające się na ochronie gatunków rzadkich i ginących. Ważnym kryterium w wyborze projektów będzie wybór gatunków roślin lub zwierząt z czerwonych ksiąg lub list. Podstawą będą Polska Czerwona Księga Roślin oraz Polska Czerwona Księga Kręgowców i Bezkręgowców. W uzasadnionych przypadkach można powołać się również na czerwone listy: krajową i regionalne. Premiowane będą działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Zaplanowane działania muszą być adekwatne w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb (w tym np. warunków terenowych, potrzeb ochronnych gatunków, siedlisk lub ekosystemów). Chcielibyśmy wesprzeć programy, które w znaczący sposób przyczyniają się do ratowania gatunków szczególnie narażonych na zanikanie. Istnieje możliwość wsparcia realizowanych już programów, zwłaszcza tych stawiających na rozwiązania systemowe i modelowe problemu ginięcia gatunków.

 

2. Ocena wniosku jest dwustopniowa - formalna i merytoryczna

 

3. Ocena formalna dotyczy zgodności wniosku z wzorem wniosku, kompletności, terminowego złożenia wniosku, podpisów osób upoważnionych oraz terminu realizacji projektu.

 

4. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 

-aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru

 

-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy (-ów),

statut organizacji – aktualna wersja.

 

W przypadku składania kopii, dokument należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących).

Po pozytywnej ocenie formalnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła Funduszu.

Projekt może rozpoczynać się nie wcześniej jak 11.04.2016 i powinien trwać nie dłużej niż do 30.05.2016. Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania stanowi część dużego projektu zadanie przewidziane do dofinansowania powinno być jasno wydzielone i zostać w całości zrealizowane w podanym terminie. Raport końcowy wraz z załącznikami należy przesłać do 15 czerwca 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł. Koszty administracyjne nie mogą przekraczać 10% wartości projektu.

Raport końcowy należy przesłać według wzoru raportu.

Jako wnioskodawcy preferowane będą organizacje społeczne.

Nie dofinansowuje się działań osób prywatnych.

Nie finansuje się zadań związanych z turystyką, promocją (np. druk ulotek), reklamą, tworzeniem ścieżek rowerowych, rewitalizacją parków i ogrodów, zakupem komputerów, kamer, aparatów fotograficznych itp., nasadzeń roślin ozdobnych oraz nie finansujemy projektów w jakikolwiek sposób wspierających obce gatunki roślin i zwierząt.

Pierwsza rata dotacji celowej wyniesie co najmniej 80% i wypłacona zostanie po podpisaniu umowy, druga rata dotacji osiągnie maksymalnie 20% i wypłacona zostanie po przesłaniu i zaakceptowaniu raportu z realizacji projektu.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

Wnioski należy przesyłać w 1 egz. do dnia 21.03.2016 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”

Trzcinica Wołowska 10

56-160 Wińsko

 

z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Raport końcowy dla projektu zrealizowanego w ramach Funduszu dla Przyrody:

 

 

 

Wniosek o dotację z Funduszu dla Przyrody:

 

 

 

Instrukcja wypełniania wniosku:

 

 

Wersja PDF (.pdf)

Wersja Microsoft (.doc)

Wersja PDF (.pdf)

Wersja Microsoft (.doc)

Wersja PDF (.pdf)

Wersja Microsoft (.doc)

Kontakt

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:

 

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”

Trzcinica Wołowska 10

56-160 Wińsko

 

z dopiskiem na kopercie “Fundusz dla Przyrody”

 

 

 

 

e-mail: m.berezowska@eko.org.pl

© copyrights 2015